76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
تأثیر دما روی تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri

الهام محصصیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ لادن صدیقی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 59-66

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58612

چکیده
  کفشدوزک Cryptoleamus montrouzieri مهم‌ترین دشمن طبیعی شپشکPseudococcus citri  است. در این پژوهش، تأثیر دماهای مختلف و تراکم­های مختلف کفشدوزک کریپتولموس روی شکار سرانه، توان جستجوگری و تداخل متقابل کفشدوزک­ یادشده با تغذیه از پوره­های P. citri بررسی و ارزیابی شد. به منظور برآورد ضریب تداخل از مدل هسل و وارلی استفاده شد. تجزیۀ واریانس نتایج نشان ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
کنترل بیولوژیک کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum بر مبنای مدل پیش‌آگاهی ساعت ـ درجه

حسین رنجبر اقدم؛ محمد رضا عطاران

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 87-96

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53380

چکیده
  کرم سیب، Cydia pomonella،آفت کلیدی باغ‌های سیب است. در این پژوهش، کارایی سوش بومی زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum در کنترل بیولوژیک کرم سیب، ضمن تعیین دقیق زمان رهاسازی زنبورها با استفاده از مدل پیش‌آگاهی از فنولوژی بر مبنای ساعت ـ درجة سلسیوس، در کنار تیمار کنترل شیمیایی و شاهد در یک باغ سیب ارزیابی شد. همچنین، ضمن تعیین بیوفیکس کرم سیب ...  بیشتر