76043abf2ebed2c
اثر برخی پروبیوتیک‌های گیاهی در کنترل زیستی عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود

ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 143-159

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.324966.305

چکیده
  بیماری زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود با عوامل قارچی Fusarium redolens (به اختصار: Fr) و Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (به اختصار: Foc)، از بیماری‌های مهم این محصول در ایران است. در این پژوهش اثر برخی سویه‌های پروبیوتیک باکتریایی و قارچی دریافتی از منابع مختلف که متعلق به جنس‌های Alcaligenes، Bacillus، Delftia، Pseudomonas، Stenotrophomonas و Trichoderma بودند، در مهار بیمارگرهای مذکور ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی

ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 61-73

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.313616.295

چکیده
  زردی و پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. ciceris یکی از مهم‌ترین بیماری‌های نخود است. در این پژوهش اثر کاربرد جداگانه و ترکیبی قارچ Trichoderma harzianum T33، باکتری Pseudomonas putida RUP1 و میکوریز Rhizophagus intraradices بر مهار این بیمارگر و تأثیر آن‌ها بر فاکتورهای رشدی نخود در حضور بیمارگر در گلخانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. به‌استثنای ...  بیشتر