76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

مریم علی خانی؛ سید علی صفوی؛ شهزاد ایرانی پور

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 129-139

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.270588.247

چکیده
  در این مطالعه اثرات زیرکشندگی قارچ (Metschn.) Sorokin Metarhizium anisopliae، جدایه DEMI001، روی فراسنجه‌های تولیدمثلی نتاج(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Tuta absoluta ، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. لارو سن سوم مینوز گوجه‌فرنگی با غلظت‌های (103×29/1) LC10 ، ( 103×39/6) LC20 و (104×03/2) LC30 قارچ M. anisopliae، به روش غوطه وری زیست‌سنجی شد. طول دوره‌های تخمریزی و میزان زادآوری ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana

فرزانه سادات سیدطالبی؛ سیدعلی صفوی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ علیرضا بندانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 65-73

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.67493

چکیده
  در پژوهش حاضر، جداسازی جدایه‌های مختلف قارچ Beauveria bassiana از خاک مناطق مختلف و بررسی زهرآگینی آن‌ها علیه سن گندم(Hem.: Scutelleridae) Eurygaster integriceps، سوسک Zophobas morio (Col.: Tenebrionidae) و شب‌پره آرد (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniella انجام شد. از نمونه‌های خاک مناطق کرج، ارومیه، ماکو و دزفول، 23 جدایه قارچ B. bassiana توسط تله گالریا، جداسازی و شناسایی شد. حشرات به روش غوطه‌وری ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 261-268

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61636

چکیده
  شته مومی کلم یکی از آفات مهم گیاهان تیره کلم می­باشد که با تغذیه مستقیم از شیره گیاهی و انتقال ویروس­های گیاهی خسارت می­زند. روش رایج در کنترل آفت مذکور استفاده از حشره­کش­های شیمیایی است. اما آثار سوء استفاده از آنها موجب افزایش توجه به استفاده از ترکیبات و عوامل سازگار با محیط شده است. لذا در این تحقیق قدرت بیمارگری جدایه­های ...  بیشتر