76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
برهم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani)

فرنوش فلاح پور؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مجتبی حسینی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.54510

چکیده
  کیفیت گیاه میزبان نه تنها بر آفات گیاه‌خوار، بلکه به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند بر توانایی زیستی دشمنان طبیعی آن‌ها نیز اثر بگذارد. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا (Brassica napus L.) بر پارامترهای جدول زندگی پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani; Diptera: Cecidomyiidae) در تغذیه از شتة خردل (Lipaphis erysimi Kalt.; Hemiptera: Aphididae) تحت ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L.

مونا کردستانی؛ جواد کریمی؛ مهدی مدرس اول؛ مهناز حسنی کاخکی؛ مجتبی حسینی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 35-41

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2013.35505

چکیده
  در این مطالعه، تأثیر نماتد بیمارگر حشرات HeterorhabditisbacteriophoraPoinar, 1975 روی گوشخیزک معمولیForficulaauriculariaL. در غلظت‌های 100، 250، 500، 1000، 1500، 2000 و 3000 لارو عفونت‌زای نماتد در یک میلی‌لیتر آب مقطر در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. در پایان آزمایش، اثرات زمان (F1, 91=4.22, P<0.05) و غلظت (F6, 91=14.9, P<0.01) به‌تنهایی در مرگ و میر گوشخیزک معنی‌دار بود؛ ولی اثرات متقابل ...  بیشتر