76043abf2ebed2c
اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

نجمه علی‌محمدی داورانی؛ محمدامین سمیع؛ حمزه ایزدی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32069

چکیده
  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae)، یک آفت اقتصادی در بین آفات موجود در باغ­های پسته است. کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگر­های توانا در باغ­های پسته است. این شکارگر همه­چیزخوار است و از شته­ها و پسیل­ها تغذیه می­کند. مطالعات واکنش تابعی شاخص مناسبی برای استفاده موفقیت‌آمیز از دشمن طبیعی ...  بیشتر

برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller

فاطمه اصغری؛ محمدامین سمیع؛ کامران مهدیان

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 19-27

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32071

چکیده
  کفشدوزک Hippodamia variegata  (Col.: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در کشتزارهای ایران است. این شکارگر همه­چیزخوار است و از شته­ها و پسیل­ها تغذیه می­کند. در این پژوهش برخی ویژگی­های زیستی این کفشدوزک با تغذیه از شته مومی کلم  Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella  در دمای 2±5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره نوری ...  بیشتر