76043abf2ebed2c
نویسنده = خواجه علی، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-115

10.22059/jbioc.2019.258030.230

جهانگیر خواجه علی؛ مهناز کهنسال؛ بیژن حاتمی