76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
اثر کاربرد هم‌زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae)

مریم راشکی؛ مژده اسمعیل بیگی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 63-72

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.62738

چکیده
  اثر کاربرد هم‌زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana جدایة DEBI008 و ارقام مختلف گندم روی ویژگی‌های زیستی شتة روسی گندم Diuraphis noxia در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 85 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. بدین‌منظور، تعداد 30 واحد آزمایشی از هر رقم گندم، هر کدام حاوی یک پوره سن اول آماده شد. این ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 261-268

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61636

چکیده
  شته مومی کلم یکی از آفات مهم گیاهان تیره کلم می­باشد که با تغذیه مستقیم از شیره گیاهی و انتقال ویروس­های گیاهی خسارت می­زند. روش رایج در کنترل آفت مذکور استفاده از حشره­کش­های شیمیایی است. اما آثار سوء استفاده از آنها موجب افزایش توجه به استفاده از ترکیبات و عوامل سازگار با محیط شده است. لذا در این تحقیق قدرت بیمارگری جدایه­های ...  بیشتر

کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته¬خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii

نازنین حاتمی؛ حسین اللهیاری؛ مجتبی حسینی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1391، ، صفحه 87-94

چکیده
  شکارگری درون رسته­ای هنگامی رخ می­دهد که یک شکارگر از شکارگر دیگری در حالی­که بر سر منابع غذایی مشترک رقابت می‌کنند، تغذیه کند. در این تحقیق میزان شکارگری درون رسته­ای بین مراحل مختلف کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته­خوار Aphidoletes aphidimyza در حضور و عدم حضور شته جالیز Aphis gossypii در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در عدم حضور شکار خارج رسته­ای ...  بیشتر