76043abf2ebed2c
ارزیابی اثرآنتاگونیستی چند جدایه از باکتری‌های جنس Bacillus بر کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل Fusarium pseudograminearum

محسن ساسانی؛ مسعود احمدزاده

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 115-126

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.326484.307

چکیده
  گندم یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در ایران است که نقش مهمی درتامین امنیت غذایی کشور دارد، بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل F. pseudograminearum ، از مهمترین بیمارگرهای گندم است که هر ساله موجب ایجاد خسارت‌های اقتصادی می‌شود، در این مطالعه 80 جدایه باکتری جنس باسیلوس از ریزوسفر مزارع گندم شهرستان‌های استان همدان؛ جداسازی شد، در آزمون ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی

ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 61-73

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.313616.295

چکیده
  زردی و پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. ciceris یکی از مهم‌ترین بیماری‌های نخود است. در این پژوهش اثر کاربرد جداگانه و ترکیبی قارچ Trichoderma harzianum T33، باکتری Pseudomonas putida RUP1 و میکوریز Rhizophagus intraradices بر مهار این بیمارگر و تأثیر آن‌ها بر فاکتورهای رشدی نخود در حضور بیمارگر در گلخانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. به‌استثنای ...  بیشتر