76043abf2ebed2c
جدول زندگی و آماره‏های زیستی زنبور Anastatus acherontiae پارازیتوئید تخم شب‌پره برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva) در شرایط آزمایشگاهی

ناصر فرار؛ مصطفی حقانی؛ عباسعلی زمانی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 161-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.325193.306

چکیده
  زنبور Anastatus acherontiae در استان بوشهر پارازیتوئید تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری (Streblote siva) و تخم پروانه کله مرده (Acherontia atropos) است. پارامترهای جدول زندگی سنی-مرحله‏ای دو جنسی این زنبور روی تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری در شرایط آزمایشگاهی (یک دوره نور-‎دما، در 16 ساعت روشنایی با دمای 26 درجه سلسیوس و 8 ساعت تاریکی در دمای 18 درجه سلسیوس، ...  بیشتر