76043abf2ebed2c
بررسی اثر اقلیم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و میزبان بر فعالیت قارچهای میکوریز آربوسکولار در منطقه رفسنجان

پریسا امینیان نسب؛ ابراهیم صداقتی؛ ثمین حسینی؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 216-197

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2022.327964.308

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی درصد کلونیزاسیون و جمعیت اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریشه های گیاهان مختلف ، همچنین بررسی اثر اقلیم و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر این دو فاکتور در نه منطقه از شهرستان رفسنجان صورت گرفت. نمونه برداری از منطقه ی ریزوسفر گیاهان مختلف و به شکل تصادفی انجام شد. اسپورهای AMF از خاک نمونه ها با استفاده ...  بیشتر