76043abf2ebed2c
استفاده از پسماندهای ارزان قیمت جهت تکثیر باکتری Paenibacillus polymyxa سویه N179

وحید فلاح زاده ممقانی؛ سیما دلخواه نیا؛ اکبر شیرزاد

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 93-101

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.321458.302

چکیده
  در تحقیق حاضر باکتری Paenibacillus polymyxa استرین N179 که قبلا پتانسیل بیوکنترل آن در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه به اثبات رسیده بود، انتخاب شد و تلاش شد تا با استفاده از محصولات ثانویه ارزان قیمت صنایع غذایی محیط کشتی جهت تکثیر با کیفیت و ارزان قیمت این استرین معرفی شود. میزان تکثیر این باکتری در محیط‌های کشت مختلف به صورت معنی‌داری متفاوت بود. ...  بیشتر