76043abf2ebed2c
اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته

زهرا غلامعلی‎زاده؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 75-85

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.285580.268

چکیده
  زنبورهای ریزجثه‌ی پارازیتویید تخم که جایگاه مهمی در کنترل زیستی آفات دارند، در اکوسیستمی پویا به کاوش تخم‌های کوچک میزبان می‌پردازند. با توجه به محدودیت طول عمر، دسترسی به میزبان در زمان کوتاه یک اصل مهم در موفقیت تولیدمثلی محسوب می‌گردد. طول عمر و ویژگی‌های تولیدمثلی زنبور پارازیتویید تخمPsix saccharicola (Mani) (Hymenoptera: Scelionidae) در گروه‌های ...  بیشتر