76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه

جواد آبخو؛ احمد مهربان

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 83-92

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.273278.255

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه انجام شد. این آزمایش به دو روش آغشته‌سازی خاک باB. methylotrophicus و آغشته‌سازی بذر با آن در شرایط گلخانه انجام شد. همچنین بیان ژن‌های (GAL2) galactinol synthase 2،β-1,3- glucanas 2 (βGlu2) ، (CAT) catalase و (Chi) chitinase با تکنیک Real-time PCR ارزیابی شد. گیاهان تیمار شده ...  بیشتر