76043abf2ebed2c
نویسنده = حاتمی، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-115

جهانگیر خواجه علی؛ مهناز کهنسال؛ بیژن حاتمی