76043abf2ebed2c
دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
بهینه‌سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

عسگر عباداللهی؛ ابراهیم تقی نژاد؛ مهدی داوری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 9-19

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.252650.223

چکیده
  در تحقیق حاضر، بهینه‌سازی و مدل‌سازی فعالیت بازدارندگی رشد میسلیومی و سمیت تدخینی اسانس آویشن باغی با استفاده از روش سطح پاسخ، به‌ترتیب روی دو قارچ مهم بیماری‌زای Fusarium graminearum و Botrytis cinerea و سوسک زیان‌آور غلات (Rhyzopertha dominica F.) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اجزای شیمیایی اسانس مذکور با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی-طیف‌سنج جرمی ...  بیشتر