76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت جداسازی شده از ریشه جو بر بیمارگرهای Pythium aphanidermatum و Gaeumannomyces graminis با روش کشت متقابل

صمد جمالی؛ لیلا شادمانی؛ اکرم فاطمی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 153-158

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.243866.211

چکیده
  قارچ‌های اندوفیت می‌توانند عوامل کنترل بیولوژیک کارآمدی باشند. مشاهدات فراوانی وجود دارد که این قارچ‌ها از گیاهان در برابر بیمارگرهای ریشه محافظت کرده‌اند. در این پژوهش اثر همستیزیِ 20 جدایه اندوفیتیِ ریشه جو شامل (یک جدایه) Alternaria alternata، (دو جدایه) Microdochium bolleyi، (چهار جدایه) Fusarium redolens، (یک جدایه) F. monliforme، (دو جدایه) F. tricinctum، (یک جدایه) ...  بیشتر