76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio

روح اله صابری؛ زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ محمد مرادی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 37-46

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.243763.210

چکیده
  باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) نقش بالقوه‌ای در کنترل نماتد گره ریشه دارند. هدف از این تحقیق، استفاده از ریزوباکترها برای جایگزینی با مواد شیمیایی به منظور کاهش این مشکل در درختان پسته است. در پی مطالعات قبل، برخی از سویه‌ها با توانایی بالا برای محدود کردن فعالیت‌های Melodyogyne incognita انتخاب گردید. سه فرمولاسیون مختلف با استفاده از سبوس ...  بیشتر