76043abf2ebed2c
پیامدهای کاربرد گونه‌های قارچ تریکودرما بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) و اثر آن بر پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani

سیدجواد صانعی؛ سیداسماعیل رضوی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 27-38

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.238913.208

چکیده
  در این مطالعه تاثیر آنتاگونیستی شش جدایه از دو گونه Trichoderma شامل Trichoderma harzianum و Trichoderma viride بر رشد گیاه ریحان و پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani بررسی شده است. بذرهای گیاه ریحان پس از تیمار با دو گونه Trichoderma، در خاک آلوده به R. solani کشت گردید و پس از 40 روز ویژگی‌های رشد گیاه و شدت بیماری مرگ گیاهچه بررسی شد و میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز، ...  بیشتر