76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
1-1 بررسی اثر نانوصفحات گرافن اکسید بر عملکرد آفت‏کش زیستی Bacillus thuringiensis

الهام جلالی؛ شهاب مقصودی؛ رسول مرزبان

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 85-92

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.235176.203

چکیده
  حشره‏کش‏های زیستی مبتنی بر باکتری Bacillus thuringiensis(Bt) مهم‌ترین و پرکاربردترین عوامل کنترل زیستی حشرات آفت در جهان هستند. یکی از مهترین عواملی که باعث غیرفعال شدن باکتری Bt در طبیعت می شود، اشعه فرابنفش است. حفظ مقاومت باکتری در برابر شرایط محیطی باعث افزایش گسترده از این باکتری به عنوان عامل کنترل آفات می‌شود. هدف از اجرای تحقیق حاضر، ...  بیشتر