76043abf2ebed2c
بررسی ویژگی‌های ظاهری درختان میزبان در فعالیت شکارگری دارکوب Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) روی پروانه زنبور مانند گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis

مسعود امین املشی؛ منصور صالحی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 51-57

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.233489.197

چکیده
  صنوبرها از جمله درختان تندرشدی هستند که جایگاه ویژه‌ای در جنگل‌کاری و تولیدات چوبی دارند. پروانه‌گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis از آفات مهم این درختان است. هر ساله در خزانه‌های تولید صنوبر، نهال‌های این درختان مورد حمله آفت مذکور قرار گرفته و در نتیجه آن صدمات شدیدی متوجه تولید چوب و صنایع وابسته به آن می‌شود. در تحقیق حاضر کنترل ...  بیشتر