76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ‌ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) با روش کشت متقابل

مجید قرایی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-7

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.226841.185

چکیده
  بیماری کپک خاکستری با عامل Botrytis cinerea یکی از بیماریهای مهم پس از برداشت به ویژه در میوه سیب و توت‌فرنگی است. به منظور مهار زیستی این بیمارگر از 14 جدایه مخمری استفاده شد. جدایه ها از منابع طبیعی و گیاهان جداسازی شدند. پس از شناسایی مولکولی، جدایه ها برای ارزیابی توانایی مهار زیستی علیه B. cinerea در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به روش ...  بیشتر