76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشۀ انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum

سعیده رنجبر چهار برج؛ اکبر شیرزاد؛ مهدی ارزنلو

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 97-110

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58932

چکیده
  بیماری پوسیدگی خوشه یکی از بیماری­های مهم انگور است که توسط شماری از قارچ­های عامل پوسیدگی انباری از جمله Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum ایجاد می­شود. در این تحقیق برخی از سازوکار­های کنترل بیولوژیک دو جدایه از مخمر Pichia membranaefaciens شامل توانایی رقابتی، توانایی تولید سیدروفور و زهرابه (توکسین)، برهمکنش بین یاخته­های مخمری با میسلیوم ...  بیشتر