76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت‌فرنگی با استفاده از استرین‌های Bacillus

جهانشیر امینی؛ ساسان فیضی؛ سهیلا میرزایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 13-23

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58549

چکیده
  در این تحقیق تأثیر سویه (استرین)‌های باسیلوس روی جوانه‌زنی اسپور و رشد میسلیوم Botrytis cinerea به منظور کنترل زیستی (بیولوژیک) پوسیدگی میوه در سه رقم توت‌فرنگی شامل Quineliza، Paros و Kurdistan در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. از تأثیر سی‌ودو سویۀ جنس باسیلوس روی قارچ بیمارگر در کشت چهار نقطه‌ای، ده سویه که بیشترین بازدارندگی را از رشد داشتند برای کارهای ...  بیشتر