76043abf2ebed2c
دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
تأثیر برخی عامل‌های زیست‌بوم شناختی بر همزیستی قارچ‌‌ریشه‌های آربوسکولار با سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی

مینا کلاه‌نمدی؛ ابراهیم صداقتی؛ محمد مرادی؛ حسین علایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 67-78

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58618

چکیده
  قارچ‌ریشه‌های (میکوریز) آربوسکولار به دلیل اثرات بسیار سودمندی که در رشد و نمو گیاهان و افزایش مقاومت آن‌ها به شرایط نامساعد دارند، موردتوجه بسیاری از محققان در نظام کشاورزی پایدار هستند. عامل‌های مختلف زنده و غیرزنده می‌تواند توسعه ارتباط قارچ‌ریشه‌ایی را تحت تأثیر قرار دهند. به‌منظور بررسی برخی عامل‌های مؤثر بر همزیستی قارچ‌های ...  بیشتر