76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک علفهای هرز
ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند

بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلام رضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی ال ابراهیم

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 269-272

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61637

چکیده
  به منظور ارزیابی کارایی مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) در کنترل علف هرز تلخه از طریق تخریب بذور آن، سه آزمایش جداگانه در سال 1390 به ترتیب در مزرعه، گلخانه و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گرفت. آزمایش اول بمنظور بررسی توانایی مگس بذرخوار U. xanthippe در تخریب بذور و کاهش تعداد بذور تولیدی در علف هرز تلخه و دو آزمایش ...  بیشتر