76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
تأثیر دما روی تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri

الهام محصصیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ لادن صدیقی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 59-66

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58612

چکیده
  کفشدوزک Cryptoleamus montrouzieri مهم‌ترین دشمن طبیعی شپشکPseudococcus citri  است. در این پژوهش، تأثیر دماهای مختلف و تراکم­های مختلف کفشدوزک کریپتولموس روی شکار سرانه، توان جستجوگری و تداخل متقابل کفشدوزک­ یادشده با تغذیه از پوره­های P. citri بررسی و ارزیابی شد. به منظور برآورد ضریب تداخل از مدل هسل و وارلی استفاده شد. تجزیۀ واریانس نتایج نشان ...  بیشتر