76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens

فاطمه زهرا عبداللهی پور؛ اکبر شیرزاد؛ حمید محمدی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.54874

چکیده
  باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد، جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی در کنترل بیمارگر‌ها به‌خصوص بیمارگر‌های خاکزاد هستند. Rhizoctonia solani یکی از قارچ‌های مهم بیماریزای خاکزی است که خسارات جدی به محصولات کشاورزی وارد می‌کند. در این پژوهش، میزان بازدارندگی از رشد بیمارگر با جدایه‌های سودوموناس در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. جدایه‌های باکتری ...  بیشتر