76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta

حسن ملکشی؛ جعفر محقق؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.254673.227

چکیده
  سن شکارگرNesidiocoris tenuis در کنترل بید گوجه‏فرنگی Tuta absoluta و ‏سفیدبالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum در گلخانه‏های گوجه‏فرنگی نقش موثری دارد. پراسنجه‏های رشدی سن در شرایط آزمایشگاهی روی برگچه‏های گوجه‏فرنگی با تغذیه از تخم‏های بید آرد و بید گوجه‏فرنگی مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده‏ها به روش جدول ‏زندگی دو جنسی سن- مرحلۀ زیستی، ...  بیشتر