76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بهینه‌سازی محیط کشتBG11 به‌منظور افزایش تأثیر ضدقارچی سیانوباکتری Cyanobacterium sp. PGU1 علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان

مریم نجفیان؛ محمد مدرسی؛ مهران آوخ کیسمی؛ فاطمه جمالی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 49-58

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58604

چکیده
  سیانوباکتری­ها به­علت تولید انواع متابولیت­های ثانویه و ترکیبات ضد­میکروبی موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته‌اند. این تحقیق به‌منظور بهینه­سازی محیط کشت BG11 با هدف افزایش تأثیر ضد­قارچی سیانوباکتری Cyanobacteriumsp.PGU1 علیه دو قارچ بیماریزای گیاهی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici و Rhizoctonia solani AG2-2-IIIB انجام شد. سیانوباکتری جداسازی‌شده از ...  بیشتر