76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
1-1 بررسی اثر نانوصفحات گرافن اکسید بر عملکرد آفت‏کش زیستی Bacillus thuringiensis

الهام جلالی؛ شهاب مقصودی؛ رسول مرزبان

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 85-92

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.235176.203

چکیده
  حشره‏کش‏های زیستی مبتنی بر باکتری Bacillus thuringiensis(Bt) مهم‌ترین و پرکاربردترین عوامل کنترل زیستی حشرات آفت در جهان هستند. یکی از مهترین عواملی که باعث غیرفعال شدن باکتری Bt در طبیعت می شود، اشعه فرابنفش است. حفظ مقاومت باکتری در برابر شرایط محیطی باعث افزایش گسترده از این باکتری به عنوان عامل کنترل آفات می‌شود. هدف از اجرای تحقیق حاضر، ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
بهینه سازی فرایند تولید جدایه بومی (6R) باکتری Bacillus thuringiensis در فرمانتور آزمایشگاهی

فاطمه صابری؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 165-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53960

چکیده
  امروزه، کنترل بیولوژیک جایگاه بسیار مهمی در مدیریت کنترل آفات به خود اختصاص داده است. یکی از موارد کنترل بیولوژیک استفاده از باکتریBer.  Bacillus thuringiensisاست که در تولید بیش از 60 درصد آفت‏کش‏های میکروبی و تعداد زیادی از گیاهان تراریختۀ (Bt-crops) مقاوم به حشرات کاربرد دارد. به‌طور کلی عملکرد خوب و مناسب برخی فرآورده‌های تجاری باکتری Bt ...  بیشتر