76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
مقایسة اثر محیط‌های کشت آلی روی میزان جمعیت تیپ وحشی و تیپ جهش‌یافتة باکتری بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5

آرزو لگزیان؛ روح اله صابری‌ریسه؛ پژمان خدایگان

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 139-150

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53674

چکیده
  در این تحقیق رشد دو سویة باکتریPseudomonas fluorescens VUPf5 و fluorescens VUPf5-1 P. (باکتری جهش‌یافتة مشابه جهش‌یافتة سیستم تنظیمی gac) در محیط‌های کشت آلی ارزیابی شد. این جهش خودبه‌خودی تولید ترکیبات ضد قارچی سیانید هیدروژن، آنتی‌بیوتیک فنازین و آنزیم پروتئاز را در سویة بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5 متوقف کرد. با استفاده از محیط‌های کشت آلی همراه یا بدون ...  بیشتر