76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
مدل‌های همه‌گیرشناسی Beauveria bassiana (Balasamo)Vuillemin در جمعیت شپشه دندانه‌دار (Linneaus) Oryzaephilus surinamensis در شرایط تغذیه از خرما

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 207-220

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.228861.188

چکیده
  قارچ Beauveria bassiana یکی از عوامل کنترل میکروبی شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis می‌باشد. در این تحقیق به منظور بررسی همه‌گیرشناسی عامل بیمارگر، شپشه دندانه‌دار درون انسکتاریوم‌های حاوی خرما پرورش داده شد. خرما قبل از انتقال به انسکتاریوم با غلظت کشنده 50% قارچ B. bassiana تیمار شد. نمونه‌برداری‌ها در طول 25 هفته انبارداری انجام و جمعیت میزبان ...  بیشتر