76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
کنترل بیولوژیک کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum بر مبنای مدل پیش‌آگاهی ساعت ـ درجه

حسین رنجبر اقدم؛ محمد رضا عطاران

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 87-96

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53380

چکیده
  کرم سیب، Cydia pomonella،آفت کلیدی باغ‌های سیب است. در این پژوهش، کارایی سوش بومی زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum در کنترل بیولوژیک کرم سیب، ضمن تعیین دقیق زمان رهاسازی زنبورها با استفاده از مدل پیش‌آگاهی از فنولوژی بر مبنای ساعت ـ درجة سلسیوس، در کنار تیمار کنترل شیمیایی و شاهد در یک باغ سیب ارزیابی شد. همچنین، ضمن تعیین بیوفیکس کرم سیب ...  بیشتر