76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
قابلیت بیوکنترلی برخی اسانس‌های گیاهی بر رشد Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری سیب

آیت طاهری دهکردی؛ معین خجسته؛ عزیزاله خندان میرکوهی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 77-86

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53225

چکیده
  قارچ‌کش‌های شیمیایی اولین راهکار برای کنترل ضایعات قارچی پس از برداشت میوه‌ها و سبزی‌ها محسوب می‌شوند و این در حالی است که استفادة روزافزون آن‌ها با نگرانی عمومی در ارتباط با آلودگی مواد فاسدشدنی با بقایای قارچ‌کش‌ها و افزایش مقاومت در جمعیت‌های پاتوژن مواجه شده است. بنابراین، پژوهش‌های اخیر، بر توسعه و تکامل راهبردهای کنترلی ...  بیشتر