76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae)

حسن عسکری؛ کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ احمد بغدادی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 31-40

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.52460

چکیده
  بیمارگری دو قارچ Beauveria bassiana وLecanicillium muscarium  و مخلوط آن‌ها علیه پوره‌های سن دوم و حشرات کامل سفیدبالک پنبه، Bemisia tabaci در شرایط آزمایشگاهی (در اتاقک رشد، در دمای C˚1±23، رطوبت 5±95 درصد و دورة روشنایی ـ تاریکی 16:8) بررسی شد. پنج غلظت به همراه شاهد (توئین ـ 80) در سطح زیرین برگ‌های بادمجان پاشیده شد. تأثیر قارچ بر حشرات کامل با کاربرد ...  بیشتر