76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

ذبیح اله اعظمی؛ راضیه نصیرپور؛ فرناز فکرت؛ حمید رضا علیزاده

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 41-51

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.62736

چکیده
  نماتدهای ریشه گرهی از نظر اقتصادی از بیمارگرهای مهم گیاهی در جهان محسوب می‌شوند. استفاده از عوامل کنترل زیستی معمولاً با ثبات‌تر و امن برای محیط زیست هستند. در این پژوهش اثر قارچ Glomus mosseae (Gm) و بقایای کلم قمری (Brassica oleracea) و ترکیب آنها روی کنترل نماتد مولد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. به ...  بیشتر