76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae)

مهسا الداغی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 123-127

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.51672

چکیده
  بسیاری از حشرات در جریان تولید مثل خود، رفتار تکرار جفت‌گیری دارند. پدیدة تکرار جفت‌گیری در کفشدوزک‌ها نیز مشاهده شده است. در این پژوهش از تغییر نسبت نر به ماده برای تغییر احتمال و دفعات جفت‌گیری دوباره در کفشدوزک GoezeHippodamia variegata استفاده شد. پژوهش‌های پیشین نشان داده است که حدود 50 درصد از جمعیت این شکارگر را نرها تشکیل می‌دهند. برای ...  بیشتر