76043abf2ebed2c
ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

محمد امین سمیع؛ بتول مختاری

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 53-65

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.52626

چکیده
  شتة سبز هلو Myzus persicae (Hem:Aphididae) یکی از شته‌های چند میزبانه است که بیش از چهارصد گونه از چهل خانوادة گیاهی را آلوده می‌کند. کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ‌های ایران است. در این پژوهش کارایی و شکارگری این کفشدوزک با تغذیه از شتة سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 ...  بیشتر