76043abf2ebed2c
جدول زندگی و آماره‏های زیستی زنبور Anastatus acherontiae پارازیتوئید تخم شب‌پره برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva) در شرایط آزمایشگاهی

ناصر فرار؛ مصطفی حقانی؛ عباسعلی زمانی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 161-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.325193.306

چکیده
  زنبور Anastatus acherontiae در استان بوشهر پارازیتوئید تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری (Streblote siva) و تخم پروانه کله مرده (Acherontia atropos) است. پارامترهای جدول زندگی سنی-مرحله‏ای دو جنسی این زنبور روی تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری در شرایط آزمایشگاهی (یک دوره نور-‎دما، در 16 ساعت روشنایی با دمای 26 درجه سلسیوس و 8 ساعت تاریکی در دمای 18 درجه سلسیوس، ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
اثرات سطوح غذایی بر رفتار میزبان‎یابی مگس Pales murina Mes. ، پارازیتویید شب‌پرۀ‌ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre)

ناصر فرار؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر معینی نقده؛ مصطفی حقانی؛ ابراهیم عزیزخانی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 233-243

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.136323.112

چکیده
  مگس پارازیتویید Pales murina Mes. (Dip., Tachinidae)، جهت پارازیتیسم شب‎پرۀ برگ‎خوار دو نواری، Streblote siva (Lefebvre) (Lep., Lasiocampidae) ، تخم‎های کوچک خود را روی برگ درختان میزبان حشرۀ آفت قرار می‎دهد. موفقیت پارازیتیسم بستگی به انتخاب گیاه میزبان مناسب جهت تخم‎ریزی پارازیتویید، قرار دادن تخم نزدیک میزبان و بلعیده شدن تخم توسط لارو میزبان دارد. هدف از ...  بیشتر