76043abf2ebed2c
برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller

فاطمه اصغری؛ محمدامین سمیع؛ کامران مهدیان

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 19-27

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32071

چکیده
  کفشدوزک Hippodamia variegata  (Col.: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در کشتزارهای ایران است. این شکارگر همه­چیزخوار است و از شته­ها و پسیل­ها تغذیه می­کند. در این پژوهش برخی ویژگی­های زیستی این کفشدوزک با تغذیه از شته مومی کلم  Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella  در دمای 2±5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره نوری ...  بیشتر