76043abf2ebed2c
اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

نجمه علی‌محمدی داورانی؛ محمدامین سمیع؛ حمزه ایزدی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32069

چکیده
  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae)، یک آفت اقتصادی در بین آفات موجود در باغ­های پسته است. کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگر­های توانا در باغ­های پسته است. این شکارگر همه­چیزخوار است و از شته­ها و پسیل­ها تغذیه می­کند. مطالعات واکنش تابعی شاخص مناسبی برای استفاده موفقیت‌آمیز از دشمن طبیعی ...  بیشتر