76043abf2ebed2c
معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران

مسعود احمدزاده؛ سلیمان قاسمی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 49-60

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32074

چکیده
  سودوموناس‏های فلورسنت از مهمترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏های گیاهی هستند که به­صورت مستقیم، با تولید و ترشح متابولیت‌های بازدارنده و سیدروفورها، سبب محدودکردن یا توقف رشد بیمارگر‏های گیاهی به­ویژه قارچ‌ها می‏شوند و برخی با تولید هورمون­های مختلف سبب افزایش رشد گیاه می‏شوند. هدف از این پژوهش معرفی و بررسی ...  بیشتر