کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی (JBIOC) - واژه نامه اختصاصی