اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد حیدری

علوم خاک استاد دانشگاه تهران

ahaidariut.ac.ir
0000-0001-8110-1003

h-index: 15  

سردبیر

سیدحسین گلدانساز

کنترل بیولوژیک آفات، رفتارشناسی حشرات، مدیریت آفات انار استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ایران

goldanszut.ac.ir
02632813504

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه

کیوان بهبودی

کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

behbodiut.ac.ir
09123078378

محمد جوان‌نیکخواه

قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ایران

jnikkhahut.ac.ir
02632221482

h-index: 17  

احمد عاشوری

اکولوژی وکنترل بیولوژیک آفات استاد دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

ashouriut.ac.ir
09123612624
0000-0002-5508-4964

علی اصغر طالبی

کنترل بیولوژیک آفات دانشیارگروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

talebiamodares.ac.ir
021-48292371

حسن عسکری

کنترل بیولوژیک آفات دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. تهران ایران

askary2gmail.com
021 22403012-16

پریسا طاهری

قارچ شناسی- برهمکنش گیاهان و بیمارگر ها- مقاومت و مکانیسمهای آن استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران

p-taherium.ac.ir
05138805821
0000-0002-2848-337X

جهانشیر امینی

کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

jbiocontrol@ut.ac.ir
jaminiuok.ac.ir
09188723563

اکبر شیرزاد

کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی دانشیارگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

ashirzadazaruniv.edu

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632221482

کارشناس نشریه

سید اکبر موسوی

سایر

akbarmousavi47ut.ac.ir
09122630500