76043abf2ebed2c
مدلسازی و بهینه‌یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس‌های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ

محمد طهماسبی؛ عبداله گلمحمدی؛ علی نعمت اله زاده؛ مهدی داوری؛ اسماعیل چمنی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 39-49

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.286761.270

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت (75، 150، 300، 600 و μL.L-11200) اسانس گیاهان آویشن شیرازی، دارچین و مرزه خوزستانی و زمان تماس (18، 23 و 28 ساعت) در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer و مدلسازی و بهینه یابی خواص ضد قارچی اسانس های مذکور با استفاده از روش سطح پاسخ بود. همچنین ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس ها نیز شناسایی شد. براساس نتایج حاصل، در هر سه اسانس با ...  بیشتر