76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر عصاره‌های شیرین‌بیان، دارچین و ریحان بر کنترل Fusarium graminearum و بیان ژن‌های اصلی دخیل در زیست‌ساخت زیرالنون

حمیدرضا گنجعلی؛ جواد آبخو؛ ابراهیم دهمرده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 58-64

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.258428.232

چکیده
  قارچ Fusarium graminearum عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله است، این بیماری یکی از بیمار‌ی‌‌های مهم غلات است و این قارچ باعث خسارت کمی و کیفی زیادی به گندم می‌شود. کاهش عملکرد محصول گندم به علت کاهش تعداد دانه‌ها و چروکیده شدن دانه‌ها است و کاهش کیفیت دانه به دلیل تجمع مایکوتوکسین‌ها (زهرابه‌های قارچی) در آنهاست. در این تحقیق اثر عصاره‌های ...  بیشتر