76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تاثیر چندین جدایه قارچ هم‌ستیز در مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)

ابوالفضل یحیوی آزاد؛ علی سراجی؛ علی اکبر حجت جلالی؛ صنم صفایی چای کار

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 21-32

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.234850.202

چکیده
  در حال حاضر، مدیریت مبارزه با نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)، با تکیه بر راه‌کارهای مهار زیستی، از اولویت‌های پژوهشی در محصول چای به حساب می‌آید. در این پژوهش، پس از نمونه‌برداری از خاک و ریشه‌ی درختچه‌های چای در بهار و تابستان 1392 در مناطق چای‌کاری استان‌های گیلان و مازندران، قارچ‌ها از خاک ناحیه فراریشه‌ی چای جداسازی ...  بیشتر