76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 197-205

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.217910.173

چکیده
  زنبورهای پارازیتویید جنس تریکوگراما به دلیل کاربرد گسترده در برنامه‌های کنترل زیستی، از دهه‌های گذشته موضوع مورد مطالعه بسیاری از محققان است. یکی از نکاتی که همواره مورد توجه پژوهشگران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این زنبورها بوده است، افزایش توانمندی زیستی گونه‌های این جنس در فرایند تولید و ذخیره‌سازی بشکل دیاپوز آن می‌باشد. ...  بیشتر