76043abf2ebed2c
دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
الگوی بیان آنزیم‌های مؤثر در کنترل زیستی به‌وسیله برخی جدایه‌های وحشی و جهش‌یافته قارچ Trichoderma viride

تبسم ناصری پور؛ سمیرا شهبازی؛ سعید نصراله نژاد؛ کامران رهنما

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 139-153

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.214608.162

چکیده
  این پژوهش با هدف ایجاد جهش در قارچ Trichoderma virideبه وسیله پرتو گاما و سپس بررسی افزایش یا کاهش بیان آنزیم‌های سلولاز و کیتیناز در جدایه­ های جهش­ یافته نسبت به جدایه وحشی صورت گرفت. القای جهش با دز بهینه 250 گری و با استفاده از پرتوگاما انجام شد. پروفایل پروتئینی آنزیم­های تولید شده کلیه جدایه­ها با آزمون الکتروفورز SDS-PAGE مورد بررسی ...  بیشتر