76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
بررسی کارآیی جدایه‌های مختلف قارچLecanicillium muscarium علیه بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii

سیروس آقاجانزاده؛ حسین طاهری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 257-260

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.208987.158

چکیده
  بالشک مرکبات Pulvinaria auranti از مهم‌ترین آفات مرکبات به شمار می‌رود و هرساله موجب خسارت اقتصادی روی محصول می‌شود. در این تحقیق 9 جدایه‌ قارچ Lecanicillium muscarium از باغ‌های مرکبات غرب مازندران و شرق گیلان جمع آوری و پس از شناسایی، کارآیی آنها روی بالشک مرکبات در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. بیمارگری قارچ با ...  بیشتر